สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)
เงินเดือน 18000 บาท
จำนวน 13 อัตรา
วุฒิ
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
หรือทางโภชนศาสตร์
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร
ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์
- สาขาสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และวิจัย การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้ด้านการเกษตร การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนากลุ่มให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนเกษตร การให้บริการทางวิชาการ ให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดการการผลิตในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

******************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #จงหวดขอนแกน #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #นกวชาการสงเสรมการเกษตร #พศ #รบสมครพนกงานราชการทวไป #สงหาคม #สำนกงานสงเสรมและพฒนาการเกษตรท #อตรา

Leave a reply "สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม พ.ศ. 2561"