เทศบาลเมืองพะเยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2561

เทศบาลเมืองพะเยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2561*****************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กรกฎาคม #จำนวน #ตงแตวนท #ตำแหนง #รบสมครบคคลทวไปเพอสรรหาและเลอกสรรเปนพนกงานจาง #อตรา #เทศบาลเมองพะเยา

Leave a reply "เทศบาลเมืองพะเยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2561"