กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

**************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

Tags: #กรกฎาคม #กรมสวสดการและคมครองแรงงาน #ตงแตวนท #ตำแหนง #นกวชาการแรงงานและเจาหนาทธรการ #พศ #รบสมครบคคลเพอสอบเปนพนกงานราชการทวไป

Leave a reply "กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561"