กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Monday, July 9th, 2018 - news
Advertisement

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ  กรมการท่องเที่ยว

ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม)
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายที่กำหนด

มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
(1) รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมหลัก
รวมทั้งการออกแบบวางผังเพื่อพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
(2) จัดทำแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก
จัดทำงบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม สอดคล้องกับความต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
(3) ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อให้รองรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพตามลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยว
(4) ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูล จัดทำเอกสารคู่มือ เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง และแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
(2) จัดเก็บข้อมูล และสถิติเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของแหล่งท่องเที่ยว และ/หรืองานอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ
(3) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งจัดทำโดยเอกชนหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
(4) ให้ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

ตั้งแต่ วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

*************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกทีน่ี่>

Advertisement
กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 | admin | 4.5